Telefonsko-pozivni sustavi – projektiranje, izvođenje, održavanje

Komuniciranje sudionika u prometu sa službama za pružanje pomoći, ostvaruje se preko telefonsko-pozivnog sustava, koji se sastoji od centrale na komandnom pultu, telefonsko-pozivnih uređaja uz cestu ili u tunelu, te telekomunikacijskog kabela (svjetlovodnog ili bakrenog) ili bežične infrastrukture (GSM).

Telefonski pozivni uređaji ravnomjerno se raspoređuju duž autoceste (svakih cca 2 km na otvorenoj autocesti, odnosno 120-150 m u tunelima).

Nakon što je veza uspostavljena, dežurni operater ima mogućnost prenijeti informaciju o nezgodi do odgovornih službi putem javne telefonske linije ili spojiti pozivni uređaj izravno na javnu telefonsku mrežu.

Sustavi ozvučenja cestovnih tunela – projektiranje, izvođenje, održavanje

Sustav ozvučenja tunela namijenjen je davanju informacija ili uputa korisnicima tunela, koji se u slučaju neke incidentne situacije zaustavljaju u tunelu.

Sustav je koncipiran tako da su svi dijelovi tunela ozvučeni dovoljno snažno, pri čemu je razgovjetnost govora takva da uputu operatera mogu čuti i korisnici koji nisu ugasili motor.

Operater u kontrolnoj zgradi tunela bira grupe zvučnika preko kojih želi dati informacije.

Sustav ozvučenja tunela sastoji se od opreme u kontrolnoj zgradi tunela (upravljački terminal, razglasna centrala) i opreme u tunelu (tunelske pojačivačke podcentrale, zvučnici, niskonaponski kabelski razvod).

Sustavi informiranja putnika na željeznici – projektiranje, izvođenje, održavanje

Informiranje putnika obuhvaća vizualne i govorne informacije o prometu vlakova, te informacije o točnom vremenu.

Vizualno informiranje putnika obuhvaća sve info ploče povezane u jedinstvenu LAN mrežu, a sastoji se od informacijskih ploča u čekaonici i kolosiječnih informacijskih ploča na peronima. Info ploče sadrže detaljne informacije o voznom redu (planirano vrijeme odlaska / dolaska vlaka, kategorija vlaka, relacija, peron, kolosijek, vrijeme kašnjenja vlaka i sl.).
Osim info ploča, vizualno informiranje obuhvaća i instalaciju WiFi Hot Spot-ova, putem kojih će putnici dobivati sve relevantne informacije vezane uz polazak i odlazak vlakova.

Govorno informiranje putnika sastoji se od unutarnjeg i vanjskog sustava zvučnika. Unutarnji sustav sastoji se od zvučnika za unutarnju ugradnju, ugrađenih u čekaonici i WC-u namijenjenom putnicima. Vanjski sustav sastoji se od zvučnika ugrađenih na fasadu kolodvorske zgrade, te na peronima.

Za informiranje putnika o točnom vremenu ugrađuju se satovi u čekaonicu i prometni ured, te na fasadu kolodvorske zgrade i na kolosiječnu ploču.

Satovi trebaju biti kontrolirani kvarcom visoke točnosti i trebaju imati mogućnost korekcije preko radio uređaja.

Prelaganje i zaštita postojećih TK instalacija – projektiranje

Prilikom izgradnje nove prometnice, često dođe do kolizije njene trase s postojećim TK instalacijama. Zbog toga se, kao mjera zaštite postojećih instalacija, predviđa, ili njihova zaštita na postojećoj trasi, ili izmještanje na nove lokacije, s primjenom dodatnih zaštitnih mjera (PEHD cijevi i kabelski zdenci)

Montažni radovi obuhvaćaju:

  • ispitivanje kabela
  • polaganje kabela u zemlju
  • uvlačenje kabela u cijevi
  • izradu nastavaka
  • demontažu nastavaka
  • potrebna ranžiranja i ispitivanja

Građevinski radovi u okviru ovakvih zahvata obuhvaćaju iskope rova za cijevi i kabele, te graba za zdence i nastavke.

Uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija eventualnih ostalih korisnika obavljaju specijalizirana poduzeća prema posebnim projektima ili tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova.

Telekomunikacijska kabelska kanalizacija – projektiranje, izvođenje

Telekomunikacijska kabelska kanalizacija predstavlja mrežu podzemnih cijevi i zdenaca za razvod i zaštitu telekomunikacijskih kabela.

Osim zaštite telekomunikacijskih kabela, kabelska kanalizacija omogućava brzu i laku zamjenu postojećih kabela, jednostavno proširenje telekomunikacijske mreže te očuvanje okoliša i ekonomičnost izgradnje i eksploatacije mreže.

Broj i dimenzije cijevi, te veličina i vrsta zdenaca određuju se u skladu s planiranim brojem, tipom i kapacitetom kabela koji se u kanalizaciju uvlače.

Svjetlovodni kabel (podzemni i samonosivi) – projektiranje

Zahvaljujući svojim dobrim osobinama (malo gušenje, veliki frekvencijski opseg propuštanja signala, imunost na smetnje, prijenos na velikim duljinama bez grešaka, sposobnost prenošenja velike količine podataka, jednostavnost montaže i sl.), optička je tehnologija postala nezamjenjiva pri sigurnom prijenosu velike količine signala velikim brzinama.

Uz prometnice se svjetlovodni telekomunikacijski kabel polaže za potrebe povezivanja uređaja za upravljanje i kontrolu prometa, transportnu mrežu, video nadzora, SOS sustava, sustava daljinskog upravljanja i ostalih sigurnosno-komunikacijskih sustava.

Ugrađuje se svjetlovodni telekomunikacijski kabel bez metalnih elemenata, zaštićen od širenja vlage, te konstruiran za uvlačenje u kabelsku kanalizaciju. Raspored korištenja niti kabela i njegove izvodne točke određuju se u toku projektiranja, sukladno potrebama koje će definirati projektanti pojedinih sustava.

Uz elektrificirane željezničke dionice, uobičajeno je polagati samonosivi svjetlovodni kabel, koji se ovješava na vanjsku stranu nosive konstrukcije stupova kontaktne mreže, a ima i ugrađenu zaštitu od propucavanja sačmom.

Niskofrekventni simetrični kabel – projektiranje, spajanje, mjerenja

U sustavu telekomunikacija se, uz svjetlovodne kabele, kao transmisijska podloga za informacijsko-telekomunikacijsku infrastrukturu, koristi i niskofrekventni simetrični kabel. Koristi se kao glavni kabel konstrukcije 15 četvorki, a priključni kabeli 3 ili 5 četvorki.

Na obje strane prijenosnog puta ugrađuju se impedancije za zaključenje parica glavnog kabela, koje se sastoje od pasivnih elemenata. Radi postizanja potrebne kvalitete prijenosa, prema potrebi se ugrađuju pupinski slogovi.

 

Zaštita kabela, osoblja i uređaja od utjecaja elektroenergetskih vodova i atmosferskog pražnjenja provodi se ugradnjom kabela s poboljšanim faktorom redukcije plašta.