Tunelski radio sustavi – projektiranje, izvođenje, održavanje, mjerenja

Sustav radiodifuzije u tunelima služi za ostvarivanje radio veza između radio stanica unutar tunela, kao i radio stanica u tunelu s vanjskim radiostanicama i upravljačkim centrom.

Osnovna namjena sustava je osiguravanje radio veza za sigurnosne službe, ali sustav omogućuje i re-emitiranje javnih radio programa, kao i pružanje eventualnih obavijesti korisnicima koji slušaju te programe za vrijeme vožnje tunelom.

Sustav radiodifuzije u tunelima sastoji se od: centralne radiofrekvencijske stanice u kontrolnom centru tunela, tunelskih pojačivačkih podstanica, te antenskog i kabelskog sustava.

Kao primopredajna antena u tunelu koristi se zračeći kabel. To je posebna vrsta koaksijalnog kabela, koji na vanjskom vodiču ima otvore određenog oblika i rasporeda, koji mu omogućuju radijalno zračenje.

Za povezivanje tunelskih pojačivačkih podstanica s centralnom RF stanicom koriste se niti monomodnog svjetlovodnog kabela.

GSM bazne stanice – projektiranje

U sklopu izgradnje mobilne GSM mreže na području Republike Hrvatske, potrebno je izraditi projekte baznih stanica.
To uključuje projekt antenskog stupa potrebne visine, sa standardnim kontejnerom za smještaj opreme, kojemu treba osigurati priključak na električnu mrežu.

Projektom je obuhvaćena i lokacija razvodnog ormara, napajanje opreme, opća i nužna rasvjeta objekta, napajanje klima uređaja, te priključci za prijenosna trošila.

Osim instalacija jake struje, projektom je obuhvaćena i instalacija slabe struje te uzemljenje opreme i instalacija.

GSM-R sustavi – projektiranje, terenska mjerenja

GSM-R je standard za korištenje mobilne telefonije u željezničkom prometu. Kako bi se osigurala pokrivenost željezničke pruge GSM-R signalom potrebno je izgraditi niz baznih stanica u redundantnom modu koje će osigurati nesmetano pokrivanje pruge i objekata (kolodvori, stajališta).

Elektromagnetska pokrivenost osigurava se tzv. dvostrukim prekrivanjem. To znači da će u slučaju kvara na jednoj od baznih stanica ili na napojnom vodu biti osigurana minimalna razina pokrivenosti. Naime, u slučaju kvara na jednoj BTS (baznoj stanici), susjedne dvije će preuzeti pokrivanje.

Tijekom dimenzioniranja sustava poštuje se plan korištenja frekvencija iz EIRENE.SRS- Poglavlje 3.5, kao i važeće EIRENE.SRS preporuke i Eirene Funkcionalna specifikacija (EIRENE.FRS) o uslugama koje GSM-R mreža može pružiti sada i u budućnosti.

Za mrežno planiranje pokrivenost signalom definira se kao jakost polja na anteni na krovu lokomotive (visina 4 m od pruge). Pretpostavlja se da se koristi izotropna antena dobitka 0 dBi. Ovaj kriterij mora biti zadovoljen uz određenu vjerojatnost pokrivanja područja.